Ważne dokumenty

 

Działalność gminy

ikona link

Ustawa o samorządzie gminnym

ikona link

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

ikona link

Ustawa o finansach publicznych

ikona link

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

ikona link

Ustawa budżetowa na rok 2011

ikona link

Algorytm podziału subwencji oświatowej (rozporządzenie MEN)

ikona link

Przegląd zadań gminy

ikona link

Kurs e-learningowy "Współpraca stowarzyszenia z samorządem terytorialnym"

ikona link

Dane GUS o gminach w bazie danych GUS

Edukacja

ikona link

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

ikona link

Ustawa o systemie informacji oświatowej

ikona link

Karta Nauczyciela

ikona link

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ikona link

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

ikona link

Kodeks pracy

Planowanie przestrzenne

ikona link

Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego

Współpraca z NGO

ikona link

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ikona link

Ustawa o pomocy społecznej

ikona link

Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

ikona link

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

ikona link

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

ikona link

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

ikona link

Fundusze sołeckie

Stowarzyszenia rozwoju wsi

ikona link

Opisy dobrych praktyk SRW

ikona link

Kursy e-learningowe - zakładanie stowarzyszeń i prowadzenie szkoły

 
 
Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny