Lubuska debata edukacyjna

"Przyszłość szkół wiejskich" - to hasło lubuskiej debaty edukacyjnej, która odbyła się 17 lutego 2012 r. Organizatorami konferencji, kolejnej w cyklu spotkań inaugurujących proces upowszechnienia Matrycy kalkulacyjnej, były: Federacja Inicjatyw Oświatowych, Związek Gmin Wiejskich RP i Urząd Gminy Górzyca.

Debata była okazją do konfrontacji różnych poglądów i pomysłów na zreformowanie systemu oświaty, a także do wymiany podglądów, obaw i doświadczeń związanych z realizacją zadań oświatowych w poszczególnych miastach i gminach województwa lubuskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z woj. lubuskiego – burmistrzowie i wójtowie, sekretarze gmin, radni.

Wiele gmin w całym kraju boryka się z problem finansowania zadań edukacyjnych. Subwencja przydzielana samorządom najczęściej nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb szkół - naliczana "od ucznia" subwencja niemal w całości jest przeznaczana na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli. Na inne zadania szkolne przeważnie już jej nie wystarcza. Coraz częściej pojawiają się informacje o likwidacji kolejnych szkół, a samorządowcy decydują się na oddanie szkół fundacjom i stowarzyszeniom. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne dla małych szkół wiejskich, które bardzo często stanowią centrum społeczno-kulturowe wsi.

Duże poruszenie wywołały wystąpienia Aliny Kozińskiej-Bałdygi, prezeski Federacji Inicjatyw Oświatowych i Małgorzaty Lewandowskiej - prezeski Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku. Prezentacja dotyczyła nowego modelu systemu oświaty, nowego spojrzenia na edukację i jej finansowanie. Autorki wykazały, że szansą na ratowanie szkół jest zaangażowanie społeczeństwa i wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego w narzędzia ułatwiające świadome i racjonalne planowanie wydatków na zadania oświatowe. Takim narzędziem jest Matryca kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczona na edukację, mająca służyć kreowaniu gminnej polityki edukacyjnej. Program ten wkracza w fazę testowania, a do udziału w nim mogą zgłaszać się wszystkie chętne gminy.

Tematy konferencji:

  1. Przedstawienie działań Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w zakresie działań dotyczących realizacji i finansowania zadań oświatowych (Wadim Tyszkiewicz, prezes Zrzeszenia PBiW WL)
  2. Edukacja szansą rozwoju obszarów wiejskich. Przykłady dobrych praktyk (Radosław Wróblewski, lubuski wicekurator oświaty)
  3. Przykład dobrych praktyk (Alicja Kucharczyk, prezes Fundacji Kształcenia Kreatywnego)
  4. Nowy model edukacji wiejskiej w świetle "Monitoringu procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym" (Alina Kozińska-Bałdyga. prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych)
  5. Matryca kalkulacyjna jako narzędzie tworzenie gminnej polityki edukacyjnej (Małgorzata Lewandowska, zespół projektowy)
  6. Subwencja oświatowa a realizacja zadań edukacyjnych na terenach wiejskich (przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich)

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny