1 Kalkulator subwencji - wstęp

Moduł pozwala na obliczanie/sprawdzenie naliczenia subwencji oświatowej dla gminy, minimalnej dotacji dla szkół prowadzonych przez inny podmiot niż JST, a także ( minimalnej należnej kwoty dla dzieci/uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności lub opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Podstawą prawną zaprezentowanych tu wyliczeń jest ogłaszane corocznie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Załącznikiem do tego rozporządzenia jest Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok… (dalej będziemy go nazywać Algorytmem MEN)

Na podstawie danych zgłoszonych przez każdą szkołę do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Algorytm MEN wylicza rzeczywistą liczbę uczniów szkół gminnych. Wszystkie zadania edukacyjne, w tym uzupełniające zadania szkolne, czy też pozaszkolne, przelicza na cząstki uczniów (stąd nazwa uczniowie przeliczeniowi) według przypisanych im odpowiednich wag. Dane sumowane są w skali całego kraju i w liczbie uczniów przeliczeniowych określają skalę zadań edukacyjnych do zrealizowania w ramach środków wydzielonych w budżecie państwa w danym roku na edukację. Po odliczeniu rezerwy kwotę tę dzieli się na obliczoną liczbę uczniów przeliczeniowych, uzyskując kwotę bazową w danym roku budżetowym na jednego ucznia przeliczeniowego. Kwota ta nazwana została standardem finansowym A.

Iloczyn liczby uczniów przeliczeniowych w każdej gminie razy standard A i współczynnik korygujący dla gminy Di (opisany w dalszej części instrukcji) to kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (nazywanej subwencją oświatową).

W matrycy mamy oprogramowany Algorytm MEN dla lat 2011-2013 z możliwością aktualizowania go w latach następnych. Kalkulację subwencji możemy przeprowadzić dla gminy jako całości, możemy też sprawdzać jak ten Algorytm liczy kwoty dla uczniów przypisanych do poszczególnych szkół.