Temat

 • 1
  Topic
  1
  • menu BudżetW tej części Matrycy pokazujemy w jaki sposób powstaje budżet gminy oraz jak pieniądze z budżetu są wydatkowane. Jest to ważne ponieważ oświata jest jednym z 20 zadań własnych gminy i jej finansowanie jest zależne od całokształtu sytuacji finansowej gminy.

   Dział obejmuje dwa elementy budżetu gminy: Dochody gminy oraz Wydatki gminy. Odpowiadają im zakładki przedstawione poniżej czerwonej Belki o tych samych nazwach. Jest też zakładka Porównanie gmin. Pozwala ona na porównanie wskaźników dochodowych danej gminy z wynikami innych gmin.

 • 2
  Topic
  2
  • W tej części Matrycy pokazujemy uwarunkowania finansowe oświaty gminnej. Sztywne zapisy prawa oświatowego (m.in. Karty Nauczyciela, czy Ramowych planów nauczania), a także sposobu ich finansowania nie dają JST możliwości wystarczająco elastycznego zarządzania oświatą. Sytuacja ta powoduje często poważne napięcia w budżecie gminy.

   Dział obejmuje:

   • analizę wydatków oświatowych w gminie;
   • porównanie struktury wydatków danej gminy z tymi samymi wskaźnikami w innych gminach; 
   • kalkulator subwencji oświatowej dla gminy i w rozbiciu na poszczególne szkoły;
   • analizę warunków prowadzenia szkoły przy danej dotacji i przy danych kosztach; oraz 
   • wyliczenie dotacji dla szkół (publicznej i niepublicznej) prowadzonych przez organ inny niż JST. 

   Odpowiadają im kolejne zakładki przedstawione w menu Oświata.

  • Dotacja – szkoła publiczna

   Część Matrycy, którą rozwijamy przez kliknięcie na pozycję Dotacja – szkoła publiczna w menu Oświata pozwala na wyliczenie dotacji dla szkół publicznych przejmowanych przez inny niż JST organ prowadzący.

   Do tej części Matrycy możemy się też dostać z menu Szkoła alternatywna - ekran DOTACJE przez kliknięcie przycisku Wyliczenie dotacji dla szkoły publicznej:

   (Ta część Matrycy zostanie omówiona w ramach zakładki Szkoła alternatywna.)

 • 3
  Topic
  3
 • 4
  Topic
  4
 • 5
  Topic
  5
  • Aktywne porozumienie obywatele – samorząd może przybierać realne kształty w postaci narzędzi i efektów współpracy obu stron. W tym rozdziale Matryca umożliwia refleksję czy w naszej gminie takie narzędzia funkcjonują, a tym samym czy fakty potwierdzić mogą efektywną współpracę.

   Omawiany dział ma następujące dwie części:

 • 6
  Topic
  6
 • 7
  Topic
  7